biuro

Świadczymy usługi zarówno dla osób fizycznych, spółek i wspólnot mieszkaniowych, które prowadzą pełną księgowość jak i dla osób prowadzących uproszczone formy księgowości oraz osób rozliczających się ryczałtowo. Dla wygody naszych klientów oryginały dokumentów raz w miesiącu może odbierać nasz kurier, co pozwala oszczędzić czas i pieniądze.

Usługi typowo księgowe:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont
- opracowanie zakładowego planu kont
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
- prowadzenie ewidencji środków trwałych
- sporządzanie deklaracji podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług
- sporządzanie i przekazywanie sprawozdań finansowych i statystycznych do właściwych urzędów
- reprezentowanie podatnika w postępowaniu wobec urzędów
- sporządzanie zeznań rocznych
- sporządzanie bilansu, rachunku wyników, przepływów finansowych, zestawienia zmian w kapitale własnym
Obsługa kadrowo-płacowa:

- naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac
- zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
- ustalanie zaliczki na podatek dochodowy i składek do ZUS
- sporządzanie umów zleceń i o dzieło
- rozliczanie umów zleceń i o dzieło
- opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania oraz ZFŚS
- doradztwo z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników
- dbanie o prawidłowe nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę
- bieżąca informacja o obowiązkach pracodawcy wynikających z regulaminu pracy i innych przepisów

Dodatkowo:

- sporządzanie dokumentacji na potrzeby uzyskania kredytów bankowych
- sporządzanie budżetów, analiz i biznesplanów
- szkolenia z zakresu księgowości
- pomoc w sporządzaniu wniosków o dotacje ze środków unijnych

 

Nasza siedziba